• Прием

  Необходимо условие за записване е събеседване с директора, при което се изяснява ролята на родителите и образователната институция в процеса на възпитание на децата. При постъпване се сключва договор между родителите и детската градина към който се прилагат документите, посочени в Наредба №3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини:

  • Копие от акта за раждане на детето
  • Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар
  • Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина
  • Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина
  • Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето съгласно изискванията на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.)
  • Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

  Начинът на плащане на таксите се отразява в Договора за обучение и възпитание. Предвидени са различни варианти на плащане - месечно, полугодие и  годишно.

  Когато децата от едно н също семейство посещават детската градина едновременно второто и всяко следващо дете имат право да ползват 10% отстъпка от такса "Възпитание и обучение".

  В ЧДГ" 101 ЗАЩО” се извършват извънкласни и извънучебни дейности, които родителите заявяват писмено.

  Допълнително се заплащат от родителя организираните от градината: закупуване на учебници по английски език, екскурзии, планинарско училище, ски училище и други мероприятия, които не влизат в задължителната учебна програма.

 • Организация

  Частна детска градина „101 Защо“ е създадена с лиценз на МОН № РД-14-152/04.11.2003 г. и работи по програма за предучилищно образование и подготовка.

  Тя е разположена в центъра на район „Красно село“ в уютна двуетажна самостоятелна сграда, с озеленен двор, площадка за игри, пясъчници, люлки и пързалки и като даденост – голямо игрище за спорт /площадки и футболно игрище/ точно пред входната врата на детската градина.

  Според възрастта на приетите деца в началото на годината се сформират последователни групи – 3-4 години, 4-5 години, 5-6 години и 6-7 години /подготвителна група/.

  Работното време на градината е от понеделник до петък от 7.30 до 18.00 часа.

  Детската градина работи целогодишно с посоченото работно и почива само през националните празници, обявени от правителството.

  Учебната година на детската градина започва от 1 септември и е с продължителност 12 месеца.

  Учебната година за предучилищната група се открива официално на 15 септември.

  На завършилите подготвителна група се издава удостоверение за завършена подготвителна група.

  Артистичните, музикални и танцови способности децата имат възможност да изявяват пред публика на коледните, мартенските и юнските театрално-музикални и танцови спектакли, както и на тематичните открити уроци пред родители.

  Извънкласната и извънучилищната дейност се организира през свободното от учебните часове време /извън ДОИ/ и осигурява обучение и развитие ба специфични интереси и потребности на децата в областта на изкуствата, езиците и спорта.

  Детската градина работи целогодишно като през летните месеци заниманията се осъществяват по програма за лятната ваканция включваща: планинарско училище, лятно училище по английски език, спорт, танци-народни и модерни, музика и музикални игри, творчески занимания, театър в детската градина, открити уроци, отбелязване на различни международни и др. празници.

  ОБРАЗОВАТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

  Образователното съдържание се структурира в образователни направления:

  • Български език и литература
  • Математика
  • Социален свят
  • Природен свят
  • Изобразително изкуство
  • Музика
  • Физическа култура
  • Игрова култура и пресъздаване
  • Конструктивно-технически и битови дейности

   

  Емоциите са най-доброто подкрепление на ученето и са в основата на надграждащото ниво в подготвителна група на ЧДГ „101 Защо“, което включва работа по следните проекти:

  „Тестове за интелигентност за деца“, „101 експеримента“, „Уроци по лидерство“, „Умно дете, богато дете“ – игра за начална финансова грамотност./виж Проекти/

  Включените в тези проекти са подбрани специално за деца и чрез забавление ги въвеждат в света на науката и финансите. Децата самостоятелно и с предварително осигурени средства и материали извършват опити, наблюдават и записват резултати.

  Иновации при обучението на деца в подготвителна група в ЧДГ „101 Защо“:

  • ·         Демократичен стил на преподаване
  • Аналитичния метод за работа с учебник
  • Способност за самообучение и умение за учене
  • Овладяването на научен език-важна предпоставка за учене
  • Опит за определение и стигане до заключение
  • Методът на асоциациите
  • „Мозъчна атака“ в обучението
  • Начини за анализиране и решаване вътрешно личностните проблеми
  • Практически методи за решаване на конфликти
  • Танграм – китайска логическа игра
  • Интерактивни методи в и чрез играта

   

  Иновационните методи водят до повишаване ЗНАНИЯТА, УМЕНИЯТА И КОМПЕТЕНЦИИТЕ – ЦЕЛ НА ПРЕДУЧИЛИЩНАТА ПОДГОТОВКА.